การเลือกใช้และการติดตั้งสาย OFTK

สาย OFTK สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบไม่มีเกราะเหล็ก (Standard type) และแบบมีเกราะเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์จำพวกมีฟันกัดแทะ เช่น กระรอก (Armoured type) และยังสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานภายในอาคาร (Indoor) และการใช้งานกลางแจ้งหรือภายนอกอาคาร (Outdoor) ได้อีกด้วย  โดยสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้...

1. Standard Indoor type สายสีเหลือง ขนาด Dia. 2.0 mm.
2. Standard Outdoor type  สายสีดำ  ขนาด Dia. 3.5 mm.
3. Armoured Indoor type สายสีน้ำเงิน  ขนาด 3.0 mm.
4. Armoured Outdoor type  สายสีดำ  ขนาด 3.5 mm.

การเลือกใช้ชนิดของสาย OFTK ตามความเหมาะสมของจุดเชื่อมต่อ

3.1 จุดเชื่อมต่อที่ FDF หรือ OFCCC      
          สำหรับการติดตั้งสาย OFTK ที่จุด FDF หรือ OFCCC สามารถเลือกใช้ OFTK ชนิด Standard Indoor type ที่มีขนาด Dia. 2.0 mm. เพื่อความคล่องตัวในการติดตั้ง  ส่วนกรณี OFCCC ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าก็สามารถเลือกใช้เป็นชนิด Standard Indoor type ได้เช่นเดียวกัน  กรณีเป็น Shelf (Sub rack) ที่อยู่ภายในอาคารที่มีความเสี่ยงต่อสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก สามารถเลือกใช้สาย OFTK ชนิด Armoured Indoor type เพื่อป้องกันเหตุเสียอันเนื่องมาจากสัตว์ฟันแทะได้
          ที่จุดนี้ให้ใช้ท่อหดสีขาวขนาดเล็กที่มีการใช้งานกันทั่วไปและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบท่อหดสีดำ  เนื่องจากต้องนำจุดเชื่อมต่อ Fiber เข้าด้วยกันไปติดตั้งลงบนถาด Splice tray โดยอาจใช้ Cable tie  รัดสาย OFTK เพื่อความแข็งแรง
3.2 จุดเชื่อมต่อที่ ODP หรือ SDP
          การเชื่อมต่อสาย OFTK ที่จุด ODP หรือ SDP ให้เลือกชนิดของสายตามรายละเอียด ดังนี้...
- ด้าน Input ของ ODP/SDP ให้ใช้สาย OFTK ชนิด Standard Indoor type โดยที่จุด Input นี้ ให้ใช้ท่อหดสีขาวขนาดเล็กที่มีการใช้งานกันทั่วไป และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบท่อหดสีดำ  เนื่องจากต้องนำจุดที่เชื่อมต่อ Fiber เข้าด้วยกันไปติดตั้งลงบนถาด Splice tray โดยอาจใช้ Cable tie  รัดสาย OFTK เพื่อความแข็งแรง
- ด้าน Output ของ ODP/SDP ให้เลือกใช้สาย OFTK ชนิด Standard Outdoor type และให้ใช้อุปกรณ์ประกอบของชุดสาย OFTK ทางด้าน Output ODP ด้วย นั่นคือ ท่อหดสีขาวใสและท่อหดสีดำ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ
3.3 จุดเชื่อมต่อที่บ้านลูกค้า
          สำหรับจุดเชื่อมต่อที่บ้านลูกค้า คือการเชื่อมต่อสาย Drop wire เข้ากับสาย Pigtail แล้ว เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ONU การเลือกใช้งานสาย OFTK นั้น สามารถลดต้นทุนในการติดตั้งที่จุดนี้ได้  เนื่องจากสามารถตัดชุดอุปกรณ์ Terminal Box และสาย Pigtail ตามการติดตั้งในรูปแบบเดิมออกไป เป็นการลดจำนวนจุดเชื่อมต่อเดิมที่ก่อให้เกิดการลดทอนของแสงลง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายในด้านความแรงของสัญญาณแสงได้อีกด้วย 
          การเชื่อมต่อจุดที่บ้านลูกค้านี้จำเป็นต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน  เนื่องจากเป็นจุดที่ลูกค้าใช้งานโดยตรง  อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้สัญญาณแสงที่ส่งถึงบ้านลูกค้ามีประสิทธิภาพลดลง  เช่น  การโค้งงอที่เกินมาตรฐานหรือการแตกหักของ Fiber จากการหักงอหรือพับของสาย  ดังนั้นจุดนี้จึงต้องใช้สาย OFTK ชนิด Standard Outdoor type ที่มีขนาด Dia. 3.5 mm. เท่ากับ Dia. ของสาย Drop wire หรืออาจใช้สาย OFTK ชนิด Armoured Outdoor type เพื่อลดเหตุเสียอันเนื่องมาจากสัตว์ฟันแทะได้  โดยจุดการเชื่อมต่อนี้ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบของชุดสาย OFTK ด้วย คือ ท่อหดสีขาวใสและท่อหดสีดำประกอบกันเพื่อให้เกิดความแข็งแรง

วิธีการติดตั้งสาย OFTK

           1. เตรียมสาย OFTK ให้พร้อม ด้วยการปลอกเปลือกนอกของสาย OFTK ออกโดยให้มีระยะของเปลือกที่พอดี  สามารถนำไปเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือ Fusion Splicer ต่อไปได้
          2. เชื่อมต่อสาย Fiber ด้วยเครื่องมือ Fusion Splicer ซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง สะอาด และประณีต เพื่อป้องกันการเกิดค่าการสูญเสียสูงที่จุดเชื่อมต่อสาย
          3. หุ้มจุดเชื่อมต่อสายด้วยท่อหดสีขาวใส (Reinforce metal heat-shrinkable splice protector) ด้วยการให้ความร้อนทำให้ท่อหดสีขาวคลุมจุดเชื่อมต่อสาย
          4. หุ้มจุดเชื่อมต่อสายตามข้อด้วยท่อหดสีดำ (Heat-shrinkable tube) และให้ความร้อนให้ทั่วตลอดความยาวของท่อหดสีดำเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมั่นคง

ข้อมูลจาก NuuNa THOF