FTTx Solution

                             FTTx ย่อมาจาก Fiber to the x ใช้เรียกลักษณะโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีการใช้งานสายใยแก้ว Fiber Optical 

                  แทนสายโลหะทองแดงส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า ซึ่งคุณภาพและความเร็วในการรับ-ส่งสัญญาณสูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL

                  หลายร้อย-พันเท่า ซึ่งมีความเร็วได้สูงเป็นกิกะบิตต่อวินาที (Gbps)

                             FTTH นั้น รากฐานมาจากชื่อ FTTx คำว่า x หมายถึงสถานที่ที่สายใยแก้วไปถึง หากไปถึงบ้าน ก็จะเรียกว่า FTTH (Home) ถ้าไปถึงตึกจะเรียกว่า 
                  FTTB (Building) และถ้าไปถึงสำนักงานจะเรียกว่า FTTO (Office) เป็นต้น
                             FTTH: Fiber to the Home เป็นเทคโนโนยีอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบรนด์ความเร็วสูงภายในบ้านผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง  ปัจจุบันเราใช้ ADSL 
                  ซึ่งสายใยโทรศัพท์เป็นทองแดง  ได้ความเร็วเต็มที่แค่ 9-10 Mbps  แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนมาใช้ FTTH โดยเปลี่ยนจากสายทองแดงเป็นสาย Fiber Optical 
                  (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง) เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราจะได้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ด้วยความเร็วสูงระดับ 100 Mbps การรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วอย่าง
                  มีประสิทธิภาพมากขึ้น